Főoldal » Hírek » Betonoszlop állította meg a rendőrök elől menekülő ittas sofőrt - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a rend­őrök fény-és hang­jel­zé­se­i­re nem állt meg, elő­lük kilo­mé­te­re­ken keresz­tül menekült. 

A vád­irat sze­rint a fér­fit a bíró­ság eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től, ennek elle­né­re 2021. júli­us 26-án, késő este, Esz­ter­gom­ban gép­ko­csit veze­tett. A férfi a jár­mű­ve­ze­tés előtt alko­holt és amfe­ta­mint fogyasz­tott, a gép­ko­csi­ra cseh honos­sá­gú rend­szá­mot sze­relt fel.

Az elkö­ve­tő a jár­mű­ve­ze­tés során ész­re­vett egy rend­őr­au­tót, és mene­kül­ni kez­dett, az őt köve­tő rend­őr­au­tó hang-és fény­jel­zé­se­i­re nem állt meg. A férfi a jár­mű­vel Esz­ter­gom­ból a 117-es útra, majd innen Táton keresz­tül Toko­dal­tá­ró­ra haj­tott. Végül egy osz­lop­nak ütkö­zött, az uta­sá­val kiszállt az autó­ból, elsza­ladt, rövid időn belül a rend­őrök elfogták.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélje.

Az üldö­zés­ről készült videó itt lát­ha­tó: https://www.facebook.com/watch/?v=471393751719086