Főoldal » Archív » Betöréses lopásokból élt a szökött elítélt

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban lopás bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki a bör­tön­ből kapott sza­bad­sá­gá­ról nem tért vissza, hanem betö­ré­ses lopá­so­kat köve­tett el Ceg­lé­den. A bíró­ság 3 év 4 hónap fegy­ház­ra ítél­te a vádlottat. 

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja Kecs­ke­mé­ten a bv. inté­zet­ben töl­töt­te bün­te­té­sét. Juta­lom­ként 2016 augusz­tu­sá­ban 5 nap eltá­vo­zást kapott, azon­ban az 5 nap eltel­té­vel nem tért vissza a bv inté­zet­be, megszökött.

Pénze nem volt, és esé­lye sem volt arra, hogy legá­li­san pénz­hez jus­son. Ezért Ceg­léd­re ment, ahol 2016 szep­tem­be­ré­ben két lakás­ba betört. Az egyik lakás­ból éksze­re­ket, tele­font, fény­ké­pe­ző­gé­pet lopott mint­egy 200.000,- forint érték­ben, a másik lakás­ban csak kuta­tott, de onnan nem vitt el semmit.

A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói bra­vú­ros nyo­mo­zás­sal azo­no­sí­tot­ták a lopá­sok elkö­ve­tő­jét. A férfi ugyan­is koráb­ban is és most is egy spe­ci­á­lis kapa­ró­esz­közt hasz­nált az ajtók befe­szí­té­sé­hez, ami alap­ján azo­no­sít­ha­tó volt.

A gya­nú­sí­tot­tat 2016 szep­tem­be­ré­ben Kecs­ke­mé­ten, az autó­busz állo­má­son elfog­ták és a bv. inté­zet­be visszaszállították.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban lopás bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé a fér­fit. A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság 2016. novem­ber 11-én 3 év 4 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te a vádlottat.

A fogoly­szö­kés vét­sé­ge miatt a fér­fit a Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2016 októ­be­ré­ben állí­tot­ta bíró­ság elé. E bűn­cse­lek­mény miatt a bíró­ság 11 hónap bör­tön­re ítél­te a vádlottat.

Egyik bün­te­té­sé­ből sem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.