Főoldal » Archív » Betörni járt Várpalotára

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség több­rend­be­li lopás, vala­mint sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek és gon­do­zá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 37 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2015 nya­rán több vár­pa­lo­tai, illet­ve vár­pa­lo­ta kör­nyé­ki ingat­lant tört fel, majd 2015. júli­us 20-án – hogy a lopott dol­go­kat magá­hoz vegye – úgy távo­zott buda­pes­ti laká­sá­ból, hogy azt a gon­do­zá­sa alatt álló édes­any­já­ra rázár­ta, őri­zet­be véte­le­kor pedig erről a nyo­mo­zó ható­sá­got nem tájé­koz­tat­ta, így csak a vélet­le­nen múlt, hogy az önma­gá­ról gon­dos­kod­ni nem tudó sér­tet­tet megtalálták.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye