Főoldal » Archív » Betörő banda ellen emelt vádat az ügyészség - Fotókkal

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat három – 29, 38 és 49 éves - kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, akik 2019 őszén soro­za­to­san követ­tek el vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket megyeszerte.

A több­szö­rö­sen bűn­tett elő­éle­tű vád­lot­tak – akik közül ket­ten test­vé­rek - ele­in­te külön-külön követ­tek el vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket. Egyi­kük Nemes­vi­den egy őri­zet­le­nül hagyott autó­ból lopott ki közel 150.000 forint kész­pénzt, míg a másik vád­lott Zala­vár kör­nyé­kén fel­fe­szí­tet­te egy nyit­va hagyott gép­ko­csi kesz­tyű­tar­tó­ját, és abból 15.000 forint kész­pénzt vitt el.

A három férfi 2019 októ­be­ré­ben már össze­han­gol­tan, az elkö­ve­té­si sze­re­pe­ket elő­ze­te­sen eloszt­va tört be egy mar­ca­li cég telep­he­lyé­re, ahon­nan egy kész­pénz­zel és okira­tok­kal teli lemez­ka­zet­tát lop­tak el közö­sen, majd az így zsák­má­nyolt közel 600.000 forin­ton osztoztak.

A test­vér­pár - néhány nap­pal az előző bűn­cse­lek­mény után - egy bárd­ud­var­no­ki vásá­ron tar­tóz­ko­dott, ami­kor fel­fi­gyel­tek a sér­tett­re, aki­ről tud­ták, hogy nagy össze­gű kész­pénzt szo­kott magá­nál tar­ta­ni. A két vád­lott követ­ni kezd­te a vásár­ból távo­zó sér­tet­tet, majd ami­kor férfi bement az egyik ház­hoz, egy kővel bezúz­ták az őri­zet­le­nül hagyott autó­já­nak abla­kát, és abból közel 5 mil­lió forint érté­kű kész­pénzt és arany­ék­szert tulaj­do­ní­tot­tak el.

A három vád­lott 2019 novem­be­ré­ben tör­tént elfo­gá­suk előtt még közö­sen betör­tek egy bala­ton­szent­györ­gyi házba, ahon­nan egy szé­fet lop­tak el, amit Kapos­vár kör­nyé­kén rej­tet­tek el. A széf fel­nyi­tá­sá­ra azon­ban már nem volt ide­jük, mert a nyo­mo­zók elfog­ták és őri­zet­be vet­ték őket, míg az ügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a letartóztatásukat.

A vád­lot­tak az első három bűn­cse­lek­mény­hez ugyan­azt a gép­ko­csit hasz­nál­ták. Az egyik vád­lott élet­tár­sa tudta, hogy a gép­ko­csi bizo­nyí­té­kul szol­gál­hat párja ellen, ezért a férfi elfo­gá­sa után az autót elrej­tet­te a Kapos folyó gátja mel­let­ti nádas­ban, illet­ve eltün­tet­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se során hasz­nált mobil­te­le­font, vala­mint köz­re­mű­kö­dött egy lopott arany­lánc eladá­sá­ban is, ezért neki bűn­pár­to­lá­sért kell felelnie.

Az ügyész­ség a három férfi közül ket­tő­vel szem­ben – mivel több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sül­nek – fegy­ház­ban, míg har­ma­dik tár­suk­kal szem­ben bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re tett indít­ványt azzal, hogy amennyi­ben a bűnös­sé­gü­ket az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rik, a fegy­ház tar­ta­mát 6 évben, illet­ve 5 év 6 hónap­ban, míg a bör­tön tar­ta­mát 4 év 2 hónap­ban álla­pít­sa meg a bíró­ság. A bűn­pár­to­ló élet­társ­sal szem­ben az ügyész­ség pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.