Főoldal » Hírek » Betörőkkel szemben emelt vádat az ügyészség – FOTÓKKAL - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal, nemes­fém­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik hét­vé­gi házak­ba és pin­cék­be tör­tek be Kapos­vá­ron, az Ivánfahegyen.

A két 20 éves férfi, vala­mint 25 éves tár­suk 2020 decem­be­ré­től kez­dő­dő­en össze­sen nyolc ingat­lan­ba tört be olyan módon, hogy az ajtó­kat és abla­ko­kat, vala­mint az azok­ra fel­sze­relt laka­to­kat vagy rácso­kat lefe­szí­tet­ték (1-2. kép), de olyan eset is elő­for­dult, hogy a kisze­melt házba az elkö­ve­tők a fal meg­bon­tá­sa útján jutot­tak be (3. kép).

Miu­tán bemen­tek az épü­le­tek­be, a vád­lot­tak szin­te min­den moz­dít­ha­tó és érték­kel bíró, de leg­in­kább fém­ből készült tár­gya­kat és szer­szá­mo­kat lop­tak el a sér­tet­tek­től, mellyel nekik egyen­ként 1.000 forint és 141.000 forint közöt­ti, össze­sen 255.000 forint kárt okoz­tak. A vád­lot­tak ezen túl­me­nő­en az egyes hely­szí­ne­ken jele­net­ős ron­gá­lá­si kárt okoz­tak a beha­to­lás, illet­ve az ingat­la­nok­ban való kuta­tás során.

A kapos­vá­ri nyo­mo­zók végül 2021 már­ci­u­sá­ban azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták az elkö­ve­tő­ket, akik közül a két fia­ta­labb vád­lott letar­toz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­ta­labb vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, míg idő­sebb tár­suk vonat­ko­zá­sá­ban – aki csak egyet­len bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben vett részt – pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást is.

A fény­ké­pek a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­in készültek.