Főoldal » Hírek » Betört abba a nyaralóba, ahol korábban dolgozott – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki több száz­ezer forint érték­ben lopott ingó­sá­go­kat egy sió­fo­ki nyaralóból.

A vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt már elítélt 36 éves szé­kes­fe­hér­vá­ri férfi 2020 decem­be­ré­ben a kerí­té­sen keresz­tül bemá­szott a nya­ra­ló udva­rá­ra, a terasz­aj­tót azon­ban siker­te­le­nül pró­bál­ta meg kife­szí­te­ni (1. kép), ezért az ingat­lan­ba végül úgy jutott be, hogy a redőnyt fel­tol­ta, majd az abla­kot betör­te (2. kép).

A nya­ra­ló­ból a vád­lott – aki hóna­pok­kal koráb­ban ott bur­ko­lói mun­kát vég­zett, ezért kellő hely­is­me­ret­tel ren­del­ke­zett –  egy nagy­ér­té­kű tele­ví­zi­ót és egy ben­zin­mo­to­ros fűrészt lopott el, a sió­fo­ki nyo­mo­zók azon­ban szé­les­kö­rű nyo­mo­zás ered­mé­nye­kép­pen azo­no­sí­tot­ták az elkö­ve­tőt, aki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beismerte.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben 80 nap elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt abban az eset­ben, ha a férfi a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról. 

A fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a szem­le során.