Főoldal » Hírek » Betörte egy autó ablakát az agresszív járművezető – rendőrségi fotókkal - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy piros lám­pá­nál álló autó­son vezet­te le dühét.

A 29 éves vád­lott 2021. feb­ru­ár 6-án, 15 óra körül Haj­dú­sám­son köze­lé­ben, a 471. számú főút mel­lett lévő foga­dó par­ko­ló­já­ban autó­val meg­állt. Ekkor a főúton, a köz­le­ke­dé­si jel­ző­lám­pa piros jel­zé­se miatt vára­ko­zott egy gépkocsi.

A vád­lott kiszállt a jár­mű­ből, min­den ok nél­kül oda­ment a másik autó­hoz, kia­bált a sofőr­rel, majd ököl­lel betör­te a veze­tő ülés mel­let­ti ajtó üvegét.

A jár­mű­ben 20.000 forint kár kelet­ke­zett, ami nem térült meg.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy a köz­le­ke­dés­ben részt vevő és a közel­ben tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek­ben meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést és a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

A deb­re­ce­ni rend­őrök által a vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel érin­tett autó­ról készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek ezen a lin­ken tekint­he­tők meg.