Főoldal » Archív » Betörte egy autóbusz ablaküvegét – vádemelés

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy huszon­hét éves, tisza­al­pá­ri férfi ellen, aki 2019. augusz­tus 30-án, dél­után, Kis­kun­fél­egy­há­zán, egy faék­kel betör­te egy par­ko­ló autó­busz ablak­üve­gét, ami­vel több, mint 800.000 forint kárt oko­zott.

A vád sze­rint a vád­lott 2019. augusz­tus 30-án, dél­után fél 2 körül, Kis­kun­fél­egy­há­zán sétált, ami­kor az egyik utcá­ban ész­re­vett egy par­ko­ló autó­buszt. A vád­lott a busz­hoz lépett és egy faék­kel betör­te a busz bal olda­li első ablak­üve­gét. Az ütés miatt az üveg pók­há­lós­ra törött.

Az autó­busz veze­tő­je ész­re­vet­te a ron­gá­lást, ezért a vád­lott – aki a tet­té­re nem tudott magya­rá­za­tot adni – elme­ne­kült a hely­szín­ről. Az ablak betö­ré­sé­vel a busz­ban 824.000 forint kár kelet­ke­zett, ami­nek a meg­té­rí­té­sét kérte a sér­tett köz­le­ke­dé­si cég az eljá­rás során.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség ron­gá­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát is el kell ren­del­ni, ugyan­is annak pró­ba­ide­je alatt ron­gál­ta meg a buszt. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.