Főoldal » Hírek » Betörte sógora koponyáját – 5 év börtön várhat rá- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotóval

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a 27 éves fér­fi­val szem­ben, aki nővé­re élet­tár­sát egy cső­vel leütötte. 

A vád­lott 2019 júni­u­sá­ban az esti órák­ban nővé­ré­ék albér­le­té­be ment, ahol össze­ve­szett sógo­rá­val, majd az ágyon ülő fér­fit egy magá­val hozott vas­cső­vel fejen ütöt­te, aki ettől rög­tön esz­mé­le­tét vesz­tet­te, fejé­ből pedig ömlött a vér.

A sér­tett az ütés követ­kez­té­ben kopo­nyá­ján súlyos csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, az élet­ve­szé­lyes sérü­lés elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszönhető.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség ezért élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben. Vád­ira­tá­ban bör­tön­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást és a bűn­ügyi költ­sé­gek­re köte­le­zést indítványozott.

A nyo­mo­zás során a táma­dó tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, sze­rin­te a sógo­ra a ház előt­ti vas­kor­lát­nak esve sze­rez­het­te a sérülését.

Arra az eset­re, ha a férfi a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, az ügyész­ség 5 év bör­tön és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za vele szemben.