Főoldal » Hírek » Beugrott a pályára a magyar-görög focimeccsen – az ügyészség bíróság elé állította - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé egy 18 éves fér­fit, aki 2022 novem­be­ré­ben, a magyar-görög barát­sá­gos lab­da­rú­gó mér­kő­zé­sen beug­rott a pályára.

A vád sze­rint a ter­helt 2022. novem­ber 20-án az esti órák­ban meg­ren­de­zett Magyarország-Görögország fut­ball­mér­kő­zé­sen vett részt néző­ként a XIV. kerü­le­ti Pus­kás Ferenc Sta­di­on­ban. A férfi a szur­ko­lá­sa köz­ben – meg­sért­ve a vonat­ko­zó biz­ton­sá­gi sza­bá­lyo­kat – a néző­tér­ről beug­rott a játéktérre.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség sport­ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett rend­bon­tás vét­sé­ge miatt állí­tot­ta a ter­hel­tet bíró­ság elé. A vádat a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Bün­te­tő­bí­ró­ság Előt­ti Ügyek Cso­port­ja képviselte.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a bíró­ság a fér­fit a vád­dal egye­ző­en, bűnös­nek mond­ta ki sport­ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett rend­bon­tás vét­sé­gé­ben, és ezért őt 1 évre pró­bá­ra bocsátotta.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést, köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sa, vala­mint sport­ren­dez­vé­nyek láto­ga­tá­sá­tól való hatá­ro­zott idejű eltil­tás érdekében.

A ter­helt cse­lek­mé­nyét a biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette:

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/1330809257695449