Főoldal » Hírek » Bevonulás helyett rabolt a férfi- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotóval

A sop­ro­ni fér­fit a bíró­ság idén nyá­ron bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A kije­lölt büntetés-végrehajtási inté­zet­be még­sem vonult be, ehe­lyett a bevo­nu­lás­ra kije­lölt nap más­nap­ján rabolt.

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a 27 éves fér­fit a bíró­ság – mint több­szö­rös vissza­esőt – egy év bör­tön­bün­te­tés­re 2020. júli­us­ban. Augusz­tus 3-án kel­lett volna meg­kez­de­nie a sza­bad­ság­vesz­tés letöl­té­sét, melyet elmulasztott.

Ehe­lyett augusz­tus 4-én egy sop­ro­ni üzlet­ben eltu­laj­do­ní­tott egy kiló 2.499 forint érté­kű kávét úgy, hogy azt a háti­zsák­já­ba rejtette.

Miu­tán elhagy­ta a pénz­tárt, fel­tar­tóz­tat­ta őt a biz­ton­sá­gi őr. Ekkor előbb károm­ko­dott egyet, majd a pad­ló­ra lökte a biz­ton­sá­gi őrt és elfu­tott az üzletből.

Augusz­tus 6-án a férfi meg­kezd­te a szá­má­ra kije­lölt intéz­mény­ben a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés letöltését.

Az ügyész­ség, mint több­szö­rös vissza­esőt vádol­ja rab­lás bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel. Vele szem­ben tizen­két év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

a biz­ton­sá­gi kame­ra felvétele