Főoldal » Archív » Bezárta és órákon át kínozta volt élettársát egy nő

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 37 éves nővel szem­ben, aki tavaly nyá­ron azért erő­sza­kos­ko­dott volt élet­tár­sá­val, mert nem tudta elvi­sel­ni, hogy az nyolc évi együtt­élés után sza­kí­tott vele.

A vád­lott 2016 nya­rá­ig élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban egy tisza­men­ti falu­ban a nála kilenc évvel fia­ta­labb sér­tet­tel, aki­től élet­kö­zös­sé­gük meg­sza­ka­dá­sa után elköl­tö­zött. Júli­us végén azon­ban, egy dél­utá­non - tíz közös kutyá­juk meg­lá­to­ga­tá­sá­nak ürü­gyén - fel­ke­res­te koráb­bi part­ne­rét. Hívat­la­nul bement a házá­ba, volt élet­tár­sát belök­te a für­dő­szo­bá­ba és maguk­ra zárta az ajtót. A mos­dó­ban a föld­re nyom­ta a sér­tet­tet, rátér­delt, és a magá­val hozott zsi­ne­get a tor­ká­ra hur­kol­va fag­gat­ni kezd­te, hogy kivel léte­sí­tett újabb sze­rel­mi kap­cso­la­tot, illet­ve kér­lel­te, hogy fogad­ja őt vissza. Eköz­ben hol szo­ro­sabb­ra húzta, hol lazább­ra enged­te a köte­lé­ket áldo­za­ta nya­kán. Ami­kor vala­mennyi kér­dé­sé­re szá­má­ra ked­ve­ző fele­le­tet kapott, lazí­tott a hur­kon, ekkor a sér­tett levet­te magá­ról a zsi­ne­get és kidob­ta az abla­kon. A vád­lott azon­ban tovább bán­tal­maz­ta, a haját tépte, több­ször a fal­nak és a ruha­szá­rí­tó­nak lökte, majd a ruhá­ját is lesza­kí­tot­ta róla. A több mint három órán át tartó val­la­tást és bán­tal­ma­zást a vád­lott csak akkor hagy­ta abba, ami­kor egy­ko­ri élet­tár­sa a sze­rel­mé­ről biz­to­sí­tot­ta.

A bán­tal­ma­zott sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A Heve­si Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tőt a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság - mel­lék­bün­te­té­sül - hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, és köte­lez­ze a száz­ezer forin­tot meg­ha­la­dó bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.