Főoldal » Hírek » Bicskával, késsel, boxerral szerzett pénzt a fiatalkorú- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás és több­rend­be­li zsa­ro­lás miatt kell felel­nie annak a fia­tal­ko­rú­nak, aki­vel szem­ben a Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt, mert az utcán leszó­lí­tott gyer­mek­ko­rú áldo­za­tát kés­sel kira­bol­ta. Több járó­ke­lőt pedig úgy kény­sze­rí­tett pénze átadá­sá­ra, hogy jelez­te, bics­ka illet­ve boxer van nála.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tés­kor 17 éves fia­tal­ko­rú a fel­nőtt­ko­rú fivé­ré­vel együtt 2020. május 20-án este­fe­lé Kis­kun­ha­la­son egy férfi nyo­má­ba sze­gő­dött és őt köz­re­fog­va gya­lo­gol­tak, miköz­ben a fia­tal­ko­rú jól lát­ha­tó­an egy csu­kott bics­kát csúsz­ta­tott a zse­bé­be. Ezután a fér­fi­től pénzt kér­tek, majd ami­kor lát­ták, hogy tár­cá­já­ban az átad­ni szán­dé­ko­zott 500 Ft-on kívül 10 ezer forin­tos bank­jegy is van, foly­tat­ták a köve­te­lő­zést. A sér­tett, hogy sza­ba­dul­jon tőlük, továb­bi 2 ezer forin­tot adott nekik.

A követ­ke­ző hetek­ben a fia­tal­ko­rú fényes nap­pal bics­kát vagy boxert muto­gat­va egy­ma­ga továb­bi három járó­ke­lőt kény­sze­rí­tett arra, hogy pénzt adja­nak neki. Ha a leszó­lí­tott áldo­zat a kérés alap­ján nem muta­tott haj­lan­dó­sá­got, a fia­tal­ko­rú rövid időre elő­vet­te a bics­ká­ját, jelez­ve, hogy van nála, majd a bics­kát vissza­té­ve a zse­bé­be, kitar­tó­an foly­tat­ta a köve­te­lő­zést. Volt, akit egé­szen hazá­ig kísért.

Egy alka­lom­mal gyer­mek­ko­rú áldo­za­tá­ra kést fogott és köz­ben fel­szó­lí­tot­ta, hogy mutas­sa meg, mennyi pénz van nála. Mivel a sér­tett nem akar­ta elő­ven­ni a tár­cá­ját, a fia­tal­ko­rú vád­lott meg­fe­nye­get­te, hogy „levág­ja a nyel­vét”, „kivi­szi az erdő­be és kinyír­ja”. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett elő­vet­te a pén­zét és átad­ta a rablónak.

Az ügyész­ség a fia­tal­ko­rút fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás és több­rend­be­li zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A külö­nös vissza­eső fel­nőtt­ko­rú tár­sá­nak is zsa­ro­lás miatt kell felel­nie. Mind­ket­te­jük­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za az ügyész­ség azzal, hogy a fel­nőtt vád­lott fel­té­te­les ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. Bűnös­sé­gük­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.