Főoldal » Hírek » „Bika” droggal átitatott levelet küldetett magának a fegyintézetbe - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy fegy­ház­bün­te­té­sét töltő fér­fi­val szem­ben. Az elítélt „bika” drog­nak neve­zett új pszi­cho­ak­tív szer­rel átita­tott A/4-es papír­la­po­kat akart magá­nak az anyja segít­sé­gé­vel pos­tai levél­ként a fegy­in­té­zet­be bejut­tat­ni. A kül­de­mény azon­ban nem ért célba, mivel a fegy­in­té­zet gya­nús­nak ítél­te és visszatartotta.

A vád­irat sze­rint a fegy­ház­bün­te­té­sét töltő kábítószer-kereskedő meg­szer­vez­te, hogy egy isme­ret­len sze­mély un. „bika” nevű új pszi­cho­ak­tív anyag­gal 15 db A/4-es papír­la­pot átitas­son, és azt elküld­je a férfi Baja kör­nyé­kén élő any­já­nak. A férfi az any­já­val – az ügy másik vád­lott­já­val - meg­be­szél­te, hogy az elké­szült pre­pa­rá­tu­mot levél­pos­tai kül­de­mény­ként fel­ad­ja a szá­má­ra. Az asszony az isme­ret­len „készí­tő­től” az ott­ho­ná­ban 2020. szep­tem­ber 7-én átvet­te a drog­gal átita­tott papír­la­po­kat tar­tal­ma­zó nagy­mé­re­tű borí­té­kot, ame­lyen fel­adó­ként egy ügy­vé­det tün­tet­tek fel. Ezután a leve­let fiá­nak címez­ve feladta.

A büntetés-végrehajtási inté­zet azon­ban gya­nús­nak ítél­te a kül­de­ményt és nem adta át a fér­fi­nak. Az irat­cso­mag­ban az ira­tok új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vol­tak átitat­va, amely­nek tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma több­szö­rö­sen meg­ha­lad­ta a cse­kély mennyi­ség alsó határát.

Az ügyész­ség a fér­fit és az anyát új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy nem sza­ba­dul­hat ked­vez­ménnyel. Bűnös­sé­gük­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.