Főoldal » Hírek » „Bikát” is terjesztettek a szekszárdi dílerek - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 33 és 39 éves szek­szár­di férfi ellen, akik a tol­nai megye­szék­he­lyen ún. dizáj­ner dro­gok­kal kereskedtek.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a két férfi 2020 már­ci­u­sa és októ­be­re között egyi­kük szek­szár­di tár­sas­há­zi laká­sá­ból új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat árult, köz­tük a hét­köz­na­pi nevén „Bikát” is. A fogyasz­tók­kal mobil­te­le­fo­non tar­tot­ták a kap­cso­la­tot, akik a nehe­zebb beazo­no­sít­ha­tó­ság érde­ké­ben gyak­ran egy nyil­vá­nos tele­fon­fül­ké­ből hív­ták a vád­lot­ta­kat. A ter­jesz­tők a til­tott sze­re­ket a tár­sas­ház lép­cső­há­zá­ban vagy egy köze­li busz­meg­ál­ló­ban adták át a vevők­nek, az érté­ke­sí­tés­ből befolyt össze­sen több mint 6 mil­lió forin­ton pedig megosztoztak.

Az ügyész­ség a vád­lot­ta­kat bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A járá­si ügyész­ség a kábí­tó­szer­rel vissza­élés miatt koráb­ban már elítélt, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő, letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­ta­labb fér­fi­vel szem­ben fegy­ház­ban, míg a bün­tet­len elő­éle­tű, jelen­leg sza­bad­lá­bon véde­ke­ző tár­sá­val szem­ben bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát szor­gal­maz­za a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­nál azzal, hogy a bíró­ság mind­ket­te­jük­kel szem­ben ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást is.

Az ügyész­ség által a vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­ról köz­zé­tett saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-az-uj-pszichoaktiv-anyagokat-terjeszto-szekszardi-dilerek-a-tolna-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/