Főoldal » Archív » Bíróság elé állítás a győri fogolyszökés ügyében

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állít­ja azt a fér­fit, aki 2017. szep­tem­ber 12. nap­ján a Győri Járás­bí­ró­sá­gon fogoly­szö­kést való­sí­tott meg.

A 33 éves ter­hel­tet koráb­ban több­szö­rös vissza­eső­ként minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több mint 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság. A sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sa alatt állí­tot­ták őt elő a Győri Járás­bí­ró­ság­ra tanú­kén­ti kihall­ga­tá­sa érdekében.

A tanú­val­lo­má­sa meg­té­te­le után azon­ban – amíg az udva­ron az őr mel­lett a szál­lí­tó jár­mű­re vára­ko­zott – meg­la­zí­tot­ta, majd levet­te a kezé­ről a bilin­cset és elfutott.

A ter­hel­tet nyolc nap múlva fog­ták el Győrben.

Az elkö­ve­tő ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, mivel azt több­szö­rös vissza­eső­ként való­sí­tot­ta meg.