Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Bíróság elé állítás egy bankrobbantással fenyegető férfi ügyében

A férfi 2014. janu­ár 23-án, vala­mint janu­ár 24-én Buda­pest IV. kerü­le­ti nyil­vá­nos tele­fon­fül­kék­ből a BRFK Köz­pon­ti Ügye­le­té­re, illet­ve segély­hí­vó szá­mok­ra több alka­lom­mal is olyan tar­tal­mú fenye­ge­tő beje­len­tést tett, amely sze­rint külön­bö­ző ban­kok­ban bomba fog rob­ban­ni. A köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség a ter­hel­tet a mai napon - gyor­sí­tott eljá­rás­ban - bíró­ság elé állította.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - bíró­ság elé állí­tás egy bank­rob­ban­tás­sal fenye­ge­tő férfi ügyében