Főoldal » Hírek » Bíróság elé állítás egy rendőrökre támadó férfi ügyében - Videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt állít ma bíró­ság elé egy fér­fit, aki a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrö­ket jog­sze­rű eljá­rá­suk­ban erő­szak­kal akadályozta.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a 26 éves férfi 2021. szep­tem­ber 26-án, 18 óra­kor Buda­pest bel­vá­ro­sá­ban egy dohány­bolt előt­ti jár­da­sza­ka­szon az öngyúj­tók töl­té­sé­re szol­gá­ló palack tar­tal­mát szívta.

A hely­szí­nen meg­je­le­nő rend­őrök intéz­ked­tek a fér­fi­val szem­ben, a sze­mély­azo­nos­sá­gá­nak iga­zo­lá­sá­ra hív­ták fel, illet­ve fel­szó­lí­tot­ták, hogy a palack szí­vá­sát hagy­ja abba.

A férfi ennek nem tett ele­get, a jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrö­ket fenye­ge­tő hang­nem­ben trá­gár sza­vak­kal illet­te, miköz­ben a kezé­ben tar­tott palack­ból tovább­ra is szív­ta az abban lévő gázt.

Ami­kor a rend­őrök kivet­ték a férfi kezé­ből a palac­kot, ő vála­szul levet­te a kabát­ját, azt a föld­re dobta, majd a rend­őr őrmes­tert trá­gár sza­vak­kal pro­vo­kál­va dula­ko­dás­ra hívta fel.

Az elkö­ve­tő ezután fenye­ge­tő­en az egyik rend­őr felé lépett, aki – annak érde­ké­ben, hogy a biz­ton­sá­gos távol­sá­got meg tudja tar­ta­ni – bal kar­ját a férfi irá­nyá­ba maga elé tar­tot­ta. A férfi ekkor a rend­őr kar­ját tenyér­rel nagy erő­vel meg­kí­sé­rel­te meg­üt­ni, majd tovább­ra is fenye­ge­tő­en fel­lép­ve köze­lí­tett a rend­őr­höz és irá­nyá­ba ütő moz­du­la­tot tett. A rend­őr az elkö­ve­tő kar­já­nak meg­ra­ga­dá­sá­val hárí­tot­ta az ütést, majd meg­bi­lin­csel­ték, és elő­ál­lí­tot­ták a kerü­le­ti rendőrkapitányságra.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a – koráb­ban vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt bün­te­tett – fér­fit, aki nem ismer­te el a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. Az ügyész­ség a ter­hel­tet a mai napon a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság elé állítja. 

Az elkö­ve­tést a biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette: