Főoldal » Hírek » Bíróság elé állítja az ügyészség a csepeli buszon SZFE maszk miatt késelő férfit – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye- RENDŐRSÉGI VIDEÓ AZ ELFOGÁSRÓL ÉS A CSELEKMÉNYRŐL

A beszer­zett bizo­nyí­té­kok sze­rint a ter­helt egy egye­te­mi átala­kí­tás ellen til­ta­ko­zó moz­ga­lom­hoz tar­to­zá­sa miatt bán­tal­ma­zott kés­sel egy nőt. Az ügyész­ség a kiemelt tár­gyi súlyú ügy­ben, a férfi gyors és haté­kony elszá­mol­ta­tá­sa érde­ké­ben a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít­ja bíró­ság elé.

Az ügy sér­tett­je 2021. feb­ru­ár 25-én reg­gel a 151-es járat­szá­mú autó­bu­szon uta­zott, és - a jár­vány­ügyi intéz­ke­dé­sek­nek meg­fe­le­lő­en - a szá­ját és orrát taka­ró masz­kot viselt, amin jól lát­ha­tó­an egy egye­te­mi átala­kí­tás ellen til­ta­ko­zó moz­ga­lom­hoz tar­to­zást kife­je­ző fel­irat volt olvas­ha­tó. A sér­tett nő a buszon egy ablak mel­let­ti hely­re ült le.

Az autó­bu­szon uta­zott a gya­nú­sí­tott is, aki fel­fi­gyelt a sér­tett által viselt masz­kon lát­ha­tó fel­irat­ra. A férfi emi­att oda­lé­pett a nőhöz, meg­szó­lí­tot­ta azzal, hogy nem fél-e attól, hogy a maszk­ja miatt bajba kerül­het. Ezután szi­dal­maz­ni kezd­te a nőt, maga­tar­tá­sa pedig egyre fenye­ge­tőb­bé vált, közöl­te a sér­tet­tel, hogy sze­ren­csé­je, hogy kame­ra van a buszon, külön­ben meg­öl­né, vala­mint olyan kije­len­té­se­ket tett, hogy a leszál­lást köve­tő­en meg­ve­ri őt. A ter­helt mind­eköz­ben a zse­bé­ből elő­vett egy kést, ami­vel végül az arcán meg­szúr­ta a sértettet.

Az autó­busz ekkor érke­zett meg a XXI. kerü­let, Szent Imre téri meg­ál­ló­ba, ezt kihasz­nál­va a férfi elmenekült.

A gya­nú­sí­tott a masz­kon olvas­ha­tó fel­irat által meg­je­le­ní­tett, egye­te­mi átala­kí­tás ellen til­ta­ko­zó moz­ga­lom­hoz tar­to­zá­sa miatt fenye­get­te meg, majd szúr­ta arcon a sértettet.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a BRFK Nyo­mo­zó Főosz­tá­lya által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként, a fér­fit a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állít­ja fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­te miatt.

A gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tás­ban van.

A férfi elfo­gá­sá­ról és a cse­lek­mény­ről készült rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek itt megtekinthetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-brfk-nyomozoi-elfogtak-a-csepeli-keses-tamadot

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-brfk-nyomozoi-elfogtak-a-csepeli-keses-tamadot-1