Főoldal » Archív » Bíróság elé állítják a törvényszék felrobbantásával fenyegető férfit

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 2014. május 22-én köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állít­ja azt a 26 éves kecs­ke­mé­ti fér­fit, aki 2014. ápri­lis 23-án a rend­őr­ség­re bete­le­fo­nál­va azzal fenye­ge­tő­zött, hogy bomba van a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szé­ken, amely fel fog rob­ban­ni. A beje­len­tés alap­ján a hely­szín­re érke­ző rend­őrök bom­ba­ke­re­ső kutya segít­sé­gé­vel átvizs­gál­ták a tör­vény­szék épü­le­tét, de bom­bát sze­ren­csé­re nem talál­tak. Az épü­let átvizs­gá­lá­sá­nak ide­jé­re az épü­let kör­nyé­kén a gya­lo­gos és jár­mű­for­gal­mat kor­lá­toz­ni kel­lett. A valót­lan beje­len­tés miatt a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék aznap­ra kitű­zött tár­gya­lá­sa­it el kel­lett halasz­ta­ni, a bíró­ság épü­le­tét ki kel­lett üríteni.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 05.20.