Főoldal » Archív » Bíróság elé állította az ügyészség a belvárosi szórakozóhelyen összeverekedő spanyol és mexikói lányokat

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ég a mai napon bíró­ság elé állí­tot­ta azt a két spa­nyol állam­pol­gár­sá­gú és egy mexi­kói állam­pol­gár­sá­gú húszas éveik ele­jén járó lányt, akik még 2019. novem­ber 12. nap­ján haj­na­li 3 óra körül vesz­tek össze egy buda­pes­ti bel­vá­ro­si szó­ra­ko­zó­he­lyen.

Az ügy előz­mé­nye, hogy az egyik spa­nyol lány (a későb­bi I. r. vád­lott) elvet­te a szó­ra­ko­zó­hely pult­já­nál álló mexi­kói lány (a későb­bi II. r. vád­lott) hátsó zse­bé­ből annak tele­fon­ját és a tele­fon­tok­ban lévő okira­ta­it, aki azt ész­lel­te és a spa­nyol lány kezé­ből a tele­font vissza­vet­te, majd kér­dő­re vonta őt.

Ekkor érke­zett hoz­zá­juk a spa­nyol lány szin­tén spa­nyol barát­nő­je (a későb­bi III. r. vád­lott), aki­nek a kezé­ben lévő poha­rát a mexi­kói lány meg­lök­te, így annak tar­tal­ma a barát­nő­re folyt, ami miatt  közöt­tük szó­vál­tás, lök­dö­ső­dés ala­kult ki, vala­mint egy­mást meg is kar­mol­ták.

Mind­eköz­ben a barát­nő és a mexi­kói lány közöt­ti vesze­ke­dést a másik spa­nyol lány, azaz az I. r. vád­lott arra hasz­nál­ta fel, hogy a mexi­kói lány zse­bé­be vissza tett tele­fon­ját ismét elemel­je, majd azt a ruhá­za­tá­ba és később a tás­ká­já­ba rejt­se.

Végül a mexi­kói lány érte­sí­tet­te a biz­ton­sá­gi sze­mély­ze­tet a tele­fon­ja ello­pá­sá­ról, akik kihív­ták a rend­őr­sé­get, majd a rend­őr­ség a lopott tele­font és okira­tot meg is talál­ta az azo­kat eltu­laj­do­ní­tó I. r. vád­lott tás­ká­já­ban.

A bíró­ság a bűnös­sé­gü­ket beis­me­rő és a tár­gya­lás jogá­ról lemon­dó három vád­lott közül a mexi­kói lányt és a spa­nyol barát­nőt 1-1 rend­be­li garáz­da­ság vét­sé­gé­ben, míg a tele­font és okira­tot eltu­laj­do­ní­tó spa­nyol lányt lopás bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, majd őket 80-80 ezer Ft, illet­ve 120 ezer Ft össze­gű pénz­bün­te­tés­re ítél­te.

Az első­fo­kú íté­le­tet az ügyész, vala­mint a két spa­nyol lány, azaz az I. r. és III. r. vád­lot­tak, vala­mint védő­ik tudo­má­sul vet­ték, míg a mexi­kói lány, azaz a II. r. vád­lott  és védő­je a jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­za­ta­ik meg­té­te­lé­re három mun­ka­nap határ­időt tar­tot­tak fent.