Főoldal » Hírek » Bíróság elé állította az ügyészség a férjét megszúró nőt- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az  élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a nőt, aki a vele szem­ben agresszív fér­jét előbb a hátán, majd a hasán egy kés­sel több­ször megszúrta.

Az ügyész­ség által meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a Tatá­hoz köze­li köz­ség­ben élő  házas­tár­sak 2021. ápri­lis 28-án este a kony­há­ban vesze­ked­tek. Az ittas férfi a nőt becs­mé­rel­te, kri­ti­zál­ta, miköz­ben köz­vet­len közel­ről, agresszí­ven, kia­bál­va beszélt az arcá­ba, és a nő nya­kát több­ször meg­fog­ta, illet­ve kis erő­vel ráfogott.

A sér­tett erő­sza­kos maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben indu­la­tos­sá vált nő kibújt a férje fogá­sá­ból, a mel­let­te lévő moso­ga­tó­gép­ből kika­pott egy 15 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést, és azzal a neki hát­tal álló sér­tet­tet a hátán három alka­lom­mal megszúrta.

Ezt köve­tő­en a férfi meg­for­dult, a nő felé köze­lí­tett és kérte tőle a kés átadá­sát. Erre a nő a kés­sel hado­ná­szott, és ennek során azzal egy alka­lom­mal a felé köze­lí­tő sér­tet­tet a hasán megszúrta.

A szú­rá­sok egyi­ke a mell­üreg­be hatolt, amely a sér­tett éle­tét köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­te, szak­sze­rű orvo­si ellá­tás nél­kül a halá­la követ­ke­zett volna be.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a bün­tet­len nőt 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint a lefog­lalt kést elkobozta.

Az íté­le­tet az ügyész, védő és vád­lott tudo­má­sul vette, így az jog­erős­sé vált.