Főoldal » Archív » Bíróság elé állította az ügyészség a Terror Háza Múzeumot festékkel dobáló férfit

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 45 éves fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban garáz­da­ság vét­sé­ge miatt állí­tot­ta bíró­ság elé, amely­nek ered­mé­nye­ként a bíró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek talál­ta és pénz­bün­te­tés­re ítél­te.

A tény­ál­lás sze­rint a ter­helt 2017. ápri­lis 13-án éjfél körül a Buda­pest VI. kerü­let, And­rássy úton talál­ha­tó Ter­ror Háza Múze­u­mot egy 0,5 lite­res, étel­fes­té­ket tar­tal­ma­zó műanyag fla­kon­nal három alka­lom­mal meg­dob­ta, amely­nek követ­kez­té­ben az épü­let fala mint­egy 20 négy­zet­mé­te­res felü­le­ten beszennye­ző­dött.

A ron­gá­lá­si kár körül­be­lül 10.000 forint.

A rend­őr­ség által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban - a gya­nú­sí­tot­ti fele­lős­ség­re vonás­tól szá­mí­tott 30 napon belül - a mai napon bíró­ság elé állí­tot­ta.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en garáz­da­ság vét­sé­gé­ben álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét, és ezért őt 720.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te.

Az íté­let nem jog­erős.