Főoldal » Hírek » Bíróság elé állította az ügyészség az Örs vezér téri verekedőt - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy  35 éves férfi más­fél hét­tel ezelőtt három fér­fit is meg­ütött az Örs vezér téren.  Az ügyész­ség a ter­hel­tet gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé, amely­nek ered­mé­nye­ként letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tést kapott.

A vád sze­rint a ter­helt 2022. május hó 29-én, haj­nal­ban, az Örs vezér tér metró kijá­ra­tá­nál szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy másik fér­fi­val, akit ököl­lel meg­ütött. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos, szi­lán­kos orr­csont törést szen­ve­dett.

A férfi tovább sétált, és a dohány­bolt előtt meg­lát­ta a másik sér­tet­tet, aki a lép­csőn ülve vára­ko­zott. A vád­lott elsé­tált a férfi mel­lett, majd a kezé­ben lévő kávé­val leön­töt­te, és a papír poha­rat is hoz­zá­vág­ta. Ezután szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, amely­nek során a vád­lott tenyér­rel arcon ütöt­te a fér­fit. Mind­ezt látta egy har­ma­dik férfi is, aki a vád­lot­tat szá­mon kérte a tör­tén­tek miatt. A szó­vál­tás során a vád­lott őt is arcon ütöt­te. A férfi a pofon ere­jé­től a föld­re esett, azon­ban nem sérült meg.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság X. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga a szük­sé­ges bizo­nyí­té­ko­kat besze­rez­te, ennek ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 35 éves fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé. A vádat a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Bün­te­tő­bí­ró­ság Előt­ti Ügyek Cso­port­ja kép­vi­sel­te.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a vád­lot­tat súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­ben és garáz­da­ság vét­sé­gé­ben bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 1 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let nem jog­erős.

A fel­vé­te­len mind­há­rom bán­tal­ma­zás, illet­ve garáz­da maga­tar­tás lát­ha­tó. 

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­höz kap­cso­ló­dó köz­le­mé­nye itt elér­he­tő: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/negyedoran-belul-elfogtak-a-verekedot