Főoldal » Archív » Bíróság elé állították a brit utazó bűnözőt Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 2015. feb­ru­ár 17-én infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy 38 éves brit állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki 2015. janu­ár 18-án az M1 és az M5 autó­pá­lya men­tén lévő több ben­zin­kú­ton hamis bank­kár­tyá­val fize­tett össze­sen 55.315 Ft érték­ben.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye