Főoldal » Archív » Bíróság elé állították a dohánybolti késes rablót Pápán

A Pápai Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 35 éves nőt, aki kés­sel a kezé­ben akart kira­bol­ni egy dohány­bol­tot Pápán. 

Az elkö­ve­tő, aki koráb­ban mun­ka­he­lyét elvesz­tet­te és anya­gi gond­jai vol­tak, 2018. decem­ber 12-én dél­után lakó­he­lyé­ről kerék­pár­ral a bel­vá­ros­ba ment, majd a város­ban sétál­va elha­tá­roz­ta, hogy az egyik dohány­bolt kirab­lá­sá­val sze­rez magá­nak pénzt. Az esti órák­ban vissza­tért bicik­li­jé­hez, háti­zsák­já­ból magá­hoz vett egy nagyobb pen­ge­hosszú­sá­gú kést, és a kisze­melt dohány­bolt­hoz indult. A vád­lott az üzlet köze­lé­ben több helyen meg­állt, és figyel­te, hogy a bolt­ban mikor nincs vevő. Végül rövid­del fél tíz után látta alkal­mas­nak a pil­la­na­tot, ami­kor sap­ká­ját a sze­mé­re, a nya­kán lévő sálat pedig az arca elé húzva, kezé­ben a fel­fe­lé álló pen­gé­jű kés­sel belé­pett az üzletbe.

A nő a pult elé érve fel­szó­lí­tot­ta az eladót, hogy „pakol­ja a pénzt”. A sér­tett meg­ijedt, és meg­nyom­ta riasz­tó gomb­ját, de a vád­lott köve­te­lé­sét nem tel­je­sí­tet­te. A nő ezek után, a kést tovább­ra is maga előtt tart­va, bement a pult mögé, ahol ismét a pénz átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel az eladót. A sér­tett ekkor sem adott pénzt, ellen­ben újra meg­nyom­ta a riasz­tót, ame­lyet a vád­lott ész­re­vett. Az elkö­ve­tő meg­fe­nye­get­te az eladót, hogy több­ször ne mer­jen jelez­ni, majd távo­zott az üzlet­ből, a kerék­pár­já­hoz ment, és azzal a lakó­he­lyé­re hajtott.

A vád­lot­tat, aki az eljá­rás meg­in­du­lá­sát köve­tő­en végül maga jelent­ke­zett a rend­őr­sé­gen, a Pápai Járás­bí­ró­ság 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, ame­lyet a vád­lott és a védő, majd az ügyész­ség is tudo­má­sul vett.