Főoldal » Hírek » Bíróság elé állították a kecskeméti fegyveres rablót- A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi videóval, képekkel

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki 2021. feb­ru­ár 24-én dél­után egy gáz­pisz­tollyal fenye­ge­tőz­ve kira­bolt egy kecs­ke­mé­ti vegyes­bol­tot, de a rend­őrök Buda­pes­ten elfogták.

A vád sze­rint a fia­tal­em­ber 2021. feb­ru­ár 24-én dél­után egy kecs­ke­mé­ti vegyes­bolt­hoz ment, hogy onnan pénzt sze­rez­zen, mert az éle­tét kilá­tás­ta­lan­nak érez­te. A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se előtt, még az év ele­jén vásá­rolt magá­nak egy gáz­pisz­tolyt és egy maszkot.

A vád­lott a bolt előtt fel­vet­te a masz­kot, ami­ből csak a sze­mei lát­szot­tak ki. Bement a bolt­ba, elő­vet­te a gáz­pisz­tolyt, amit a bolt­ban dol­go­zó hölgy­re fogott és köz­ben az azna­pi bevé­telt köve­tel­te. A meg­fé­lem­lí­tett sér­tett a pult alat­ti pén­zes­do­boz­ból átadott a vád­lott­nak 64.500 Ft kész­pénzt. A rabló a zsák­má­nyá­val együtt futva távo­zott a hely­szín­ről, a rend­őr­sé­get a sér­tett férje értesítette.

A vád­lott a rabolt pénz javát elköl­töt­te és a haját sző­ké­re fes­tet­te, hogy ne ismer­jék fel. Két nap­pal később azon­ban a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont egy­sé­ge egy buda­pes­ti pan­zi­ó­ban elfog­ta a vád­lot­tat. A rend­őrök meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták a rab­lás­hoz hasz­nált gáz­pisz­tolyt és a masz­kot is. A rab­lás­sal szer­zett pénz­ből mint­egy 2.000 forin­tot sike­rült lefog­lal­ni. A nyo­mo­zók őri­zet­be vet­ték a rab­lót, majd a bíró­ság elren­del­te a letartóztatását.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat 2021. már­ci­us 29-én állí­tot­ta bíró­ság elé fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt. A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat és 6 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, vala­mint 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­let nem jog­erős, elle­ne a vád­lott és védő­je fellebbeztek.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mé­nyek, képek és vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el:

Rend­őr­ké­zen a fegy­ve­res rabló | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)

Bíró­ság elé áll­hat a fegy­ve­res rabló | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)