Főoldal » Archív » Bíróság elé állították a nyaklánckitépőt

Egy férfi 2013. máju­sa óta Buda­pes­ten össze­sen hat alka­lom­mal kísé­relt meg kitép­ni külön­fé­le éksze­re­ket az utcán köz­le­ke­dők nya­ká­ból. Több alka­lom­mal siker­rel is járt. Leg­utóbb 2014. júni­us 23-án a III. kerü­let­ben szin­tén kité­pett hátul­ról egy arany­lán­cot egy nő nya­ká­ból. A sér­tett kis­ko­rú uno­ká­ja meg­pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni a fér­fit, akit végül a gyer­mek kia­bá­lá­sá­ra fel­fi­gye­lő járó­ke­lők fog­ták el. A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tot­ta a férfit.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.15. - Bíró­ság elé állí­tot­ták a nyaklánckitépőt