Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Bíróság elé állították a nyaralókat fosztogató férfit Siófokon - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

 A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li lopás miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 63 éves fér­fit, aki 2020 nya­rán több nya­ra­lót is fel­tört Bala­ton­föld­vár térségében.

A bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2020 máju­sá­nak végén sza­ba­dult a szin­tén soro­zat­jel­leg­gel elkö­ve­tett vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sé­ből, azon­ban sza­bad­láb­ra kerü­lé­se után alig néhány nap­pal már fel­tört egy Bala­ton­föld­vá­ri nya­ra­lót, ahon­nan élel­mi­sze­re­ket és hasz­ná­la­ti cik­ke­ket lopott el.

A vád­lott ezután 2020 júni­u­sá­ban és júli­u­sá­ban Bala­ton­föld­vá­ron és Bala­ton­szár­szón továb­bi hét nya­ra­ló­ba hatolt be jel­lem­ző­en az ablak vagy az ajtó fel­fe­szí­té­sé­vel, a szú­nyog­há­ló kivá­gá­sá­val, ille­tő­leg a nyit­va hagyott nyí­lás­zá­rót kihasz­nál­va. A vád­lott emel­lett 2020 júli­u­sá­nak végén egy kis­ven­dég­lő­be is besur­rant. A férfi a fel­tört ingat­la­nok­ból jel­lem­ző­en hasz­ná­la­ti cik­ke­ket, tar­tós élel­mi­sze­re­ket és sze­szes ita­lo­kat lopott el 3.000 és 38.000 forint közöt­ti érték­ben, de több eset­ben is komoly kárt oko­zott a nyí­lás­zá­rók, illet­ve a kerí­tés megrongálásával.

A vád­lot­tat végül a sió­fo­ki nyo­mo­zók 2020 augusz­tu­sá­ban elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a férfi letartóztatását.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a 2020. novem­ber 2-án gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben meg­tar­tott tár­gya­lá­son a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tat az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, ezért 2 év bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.