Főoldal » Hírek » Bíróság elé állították a pályaudvaron késsel fenyegetőző férfit - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, gyöm­rői fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint erő­sen ittas álla­pot­ban előbb vere­ke­dést akart kipro­vo­kál­ni, majd egy kés­sel fenye­ge­tő­zött a sió­fo­ki vasútállomáson.

A vád sze­rint a vád­lott 2021 júli­u­sá­ban erő­sen ittas álla­pot­ban tar­tóz­ko­dott a sió­fo­ki vas­út­ál­lo­má­son, ahol han­gos­ko­dott, majd vere­ke­dést akart kipro­vo­kál­ni az éppen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő vas­út­őr­rel. Miu­tán nem járt siker­rel, félig telt sörös­kor­só­kat vágott a föld­höz, utána pedig a mos­dó­ba igyek­vő uta­so­kat kezd­te inzultálni.

A férfi a garáz­da maga­tar­tá­sá­val ezután sem hagyott fel, és egy biszt­ró­ban ülő asz­tal­tár­sa­sá­gá­hoz lépett, kihí­vó­an levet­te a póló­ját, majd a ven­dé­ge­ket vere­ke­dés­re hívta ki, és több alka­lom­mal az asz­tal­ra köpött. A vád­lott ezután fel­szállt az egyik sze­rel­vény­re, mely­nek abla­kát lehúz­va, a ruhá­za­tá­ból elő­vett zseb­kés­sel fenye­ge­tőz­ni kez­dett és azt kia­bál­ta, hogy aki fel­száll a vonat­ra, azt „kilyug­gat­ja”.

Az idő­köz­ben a hely­szín­re érke­ző sió­fo­ki rend­őrök elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát később az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra elrendelték.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a bíró­sá­gi elé állí­tás kere­té­ben meg­tar­tott tár­gya­lás során az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a fér­fit, aki­vel szem­ben 1 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tést és 2 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki, vala­mint elren­del­te a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát is. Az ügyész­ség az íté­let ellen a hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés miatt jelen­tett be fellebbezést.

A zseb­kés­ről készült fotó a rend­őr­sé­gi lefog­la­lás során készült.