Főoldal » Archív » Bíróság elé állították a sikkasztó pénzszállító férfit

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség jelen­tős érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te, vala­mint lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt a mai napon – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tot­ta azt a vagyon­őr­ként dol­go­zó fér­fit, aki pár nap­pal ezelőtt, mun­ká­ja során 25 mil­lió forin­tot tulaj­do­ní­tott el a rábí­zott pénz­szál­lí­tó autóból.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.05.23-Bíróság elé állí­tot­ták a sik­kasz­tó pénz­szál­lí­tó férfit