Főoldal » Hírek » Bíróság elé állították az embercsempészéssel vádolt szerb férfit - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő szerb állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, akit a rend­őr­jár­őrök Vas megyé­ben, Vas­eger­szeg tér­sé­gé­ben 2022. júli­us 11-én értek tet­ten, miköz­ben 9 kül­föl­dit akart a magyar-osztrák határ­hoz szállítani.

A vád sze­rint a férfi 2022 júli­u­sá­ban Szer­bi­á­ban meg­ál­la­po­dott az isme­ret­len meg­bí­zó­já­val, hogy segít­sé­get nyújt a szerb-magyar hatá­ron ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re lépett kül­föl­di­ek­nek a magyar-osztrák határ meg nem enge­dett módon tör­té­nő átlé­pé­sé­hez, és ezért min­den sike­res szál­lí­tás után 1.000 eurót kap.

A vád­lott 2022. júli­us 10-én éjfél körül a szerb-magyar határ köze­lé­ben, a meg­bí­zó­ja által a tele­fon­já­ra meg­kül­dött koor­di­ná­ták alap­ján meg­je­lölt hely­re ment, ahol várta őt kilenc kül­föl­di állam­pol­gár, akik az állam­ha­tárt koráb­ban meg nem enge­dett módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel lép­ték át Szer­bia felől, és Magyar­or­szá­gon jog­sze­rű tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­kez­tek. A kül­föl­di­ek beszáll­tak a vád­lott által veze­tett kocsi­ba, majd a férfi elin­dult velük az osztrák-magyar határ irányába.

A vád­lott ezen maga­tar­tá­sá­val segít­sé­get nyúj­tott a kül­föl­di állam­pol­gá­rok­nak, hogy az osztrák-magyar állam­ha­tárt a későb­bi­ek­ben til­tott módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel átléphessék.

A vád­lot­tat és a kül­föl­di­e­ket 2022. júli­us 11-én a haj­na­li órák­ban Vas­eger­szeg köz­ség tér­sé­gé­ben, az M86-os számú autó­úton a rend­őr­jár­őrök köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták, őket elfog­ták és előállították.

A Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek az őri­zet­ben lévő vád­lot­tat, akit 2 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, és 5 évre kiuta­sí­tott az ország területéről.

Az elfo­gás­ról készült fény­ké­pek a rend­őr­ség web­ol­da­lán érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/szerb-embercsempeszt-fogtak-el-a-vas-megyei#1