Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Békés Vármegyei Főügyészség » Bíróság elé állt a békéscsabai trafikrabló- a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt állí­tott bíró­ság elé csü­tör­tö­kön egy 22 éves, bün­te­tett elő­éle­tű gyu­lai fér­fit, aki 2020. júni­us 18-án egy törött boros­üveg­gel rabol­ta ki az egyik békés­csa­bai dohányboltot.

 A férfi 2020. júni­us 18-án reg­gel hoz­zá­tar­to­zói tár­sa­sá­gá­ban Gyu­lá­ról Békés­csa­bá­ra uta­zott, ahol vér­plaz­mát adott, majd meg­ebé­delt. Haza­fe­lé azon­ban nem tar­tott a csa­lád­já­val, hanem elha­tá­roz­ta, hogy az egyik bel­vá­ro­si dohány­bolt kirab­lá­sá­val pénzt sze­rez. Gya­log indult a dohány­bolt felé, amely­nek során egy boros­üve­get vett magá­hoz az egyik sze­me­tes­ből, hogy azt a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor esz­köz­ként hasz­nál­ja. A dohány­bolt köze­lé­ben a nála lévő üve­get a nya­ká­nál meg­fog­ta, majd azt több­ször a föld­höz csap­va szi­lán­ko­san eltör­te. Az élet kiol­tá­sá­ra is alkal­mas éles üveg­gel a kezé­ben lépett be dél körül a kisze­melt dohány­bolt­ba, majd hatá­ro­zot­tan és gyor­san a kiszol­gá­ló­pult mögé ment, miköz­ben azt kia­bál­ta az ott dol­go­zó eladó­nő­nek, hogy „add ide a pénzt” és előt­te a törött üveg­gel hado­ná­szott. A nő nem volt haj­lan­dó átad­ni a pénzt, ezért a férfi oda­ment a kasszá­hoz, és abból 140.500 forint kész­pénzt vett magá­hoz, majd siet­ve távo­zott a hely­szín­ről. A rend­őrök a fér­fit fél óra múlva fog­ták el a Vécsey utcá­ban. Az elvett kész­pénz nagy részét a férfi elsza­kí­tot­ta, és a közel­ben, a Wlas­sics sétá­nyon a növény­zet közé rej­tet­te, ahol azt meg­ta­lál­ták és vissza­ad­ták a sér­tett­nek, így az oko­zott kár tel­jes egé­szé­ben megtérült.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság a cse­lek­mé­nyét beis­me­rő, letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit 3 év 5 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, 4 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint elren­del­te a vele szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott 10 hónap idő­tar­ta­mú, fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is. Az íté­let nem jog­erős, mivel az ügyész­ség súlyo­sí­tás, míg a véde­lem eny­hí­tés érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.