Főoldal » Hírek » Bíróság elé állt az idős asszonyt kirabló férfi – rendőrségi videóval és fotóval- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki gát­lás­ta­la­nul, nap­pal rabol­ta ki a sér­tet­tet Deb­re­cen­ben.

A 22 éves vád­lott 2021. decem­ber 15-én, 6 óra 40 perc­kor Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban, egy for­gal­mas gyalogos-átkelőhelynél ész­re­vet­te a vil­la­mos­ról leszál­ló, nehe­zen mozgó 79 éves asszonyt. A férfi elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a sér­tett érté­ke­it. Miu­tán az idős asszony elin­dult a zeb­rán, a férfi utána futott és szó nél­kül, hátul­ról meg­ra­gad­ta, nagy erő­vel meg­rán­tot­ta a vál­lán lévő és kezé­vel is tar­tott tás­kát. Az asszony nem enged­te el tás­ká­ját, ezért azt a táma­dó nagy erő­vel újra meg­rán­tot­ta, emi­att a sér­tett elvesz­tet­te egyen­sú­lyát és arc­cal neki­esett a jár­da­sze­gély­nek, a férfi pedig elfu­tott a táskával.

A férfi egy köze­li kapu­alj­ban átnéz­te annak tar­tal­mát, abban 15.000 forint kész­pénzt, okira­to­kat és sze­mé­lyes dol­go­kat talált, a pénzt kivet­te, a tás­kát pedig a többi érték­tárggyal együtt hát­ra­hagy­ta, majd elmenekült.

A vád­lott cse­lek­mé­nye foly­tán az idős­ko­rú sér­tett az arcán, kezén és tér­dén zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, emel­lett a bal fel­kar­ja eltört, töré­ses sérü­lé­se 8 napon túl gyógyuló.

A fér­fit rövid időn belül a hely­szín köze­lé­ben elfog­ták, így az álta­la oko­zott több mint 20.000 forint kár­ból közel 17.000 forint meg­té­rült, ugyan­is a deb­re­ce­ni rend­őrök a kapu­alj­ban meg­ta­lál­ták a tás­kát, a vád­lot­tól pedig több mint 12.000 forint kész­pénzt lefog­lal­tak és azo­kat vissza­ad­ták a sértettnek.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső és tet­tét beis­me­rő vád­lot­tat a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a mai napon a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elé állította.

A bíró­ság a fér­fit a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge, és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt 9 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 9 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség súlyo­sí­tás, míg a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.

A rend­őr­ség által köz­zé­tett, a cse­lek­mény­ről készült videó és a meg­ta­lált pénz­tár­cá­ról készült fény­kép az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rablas-elkovetese-miatt-kattant-a-bilincs-egy-22