Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Bíróság elé állt Siófokon a tolvaj házigazda

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy nőt és egy fér­fit, akik gya­nút­lan ven­dé­gü­ket lop­ták meg.

2016 októ­ber­ben a nő sió­fo­ki laká­sá­ban több napon át ven­dé­gül látta egy isme­rő­sét, aki a több mint 660.000,-Ft össze­gű kész­pén­zét egy kulccsal zár­ha­tó szek­rény­be tette, a kul­csot magá­nál tartotta.

A ven­dég­lá­tó és annak sógo­ra elha­tá­roz­ták, hogy a pénzt meg­szer­zik. A kul­csot a nő az isme­rő­sé­től csa­lárd módon meg­sze­rez­te, azt a sógo­rá­nak átad­ta, aki 630.000,-Ft-ot a szek­rény­ből eltu­laj­do­ní­tott. A vád­lot­tak a lopott pén­zen osz­toz­tak, azt azon­ban a nyo­mo­zó ható­ság rövid időn belül csak­nem tel­jes egé­szé­ben lefog­lal­ta és a sér­tett­nek visszaadta.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést sza­bott ki.