Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Bíróság előtt a bolgár pénzváltós csaló

A Nyír­egy­há­zi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a bol­gár fér­fit, aki tavaly nyá­ron egy nyír­egy­há­zi nőtől pénz­vál­tás során több mint 1 mil­lió forin­tot csalt ki.

A sér­tett nő egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­je, aki tavaly nyá­ron az egyik bel­vá­ro­si pénz­vál­tó­ban talál­ko­zott egy bol­gár fér­fi­vel, aki ked­ve­zőbb árfo­lyam­vál­tást kínált, mint az üzlet, ezért meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a sér­tett 4.000 euró­ját forint­ra váltja.

A későb­bi talál­ko­zó­juk során a férfi elő­ször átad­ta a nőnek az előre meg­be­szélt 1.224.000 forin­tot, melyet a sér­tett meg­szá­molt. Amíg a nő a 4.000 eurót a tás­ká­já­ból elő­vet­te és azt leszá­mol­ta, addig a vád­lott meg­fog­ta a koráb­ban átadott pénz­kö­te­get, és ész­re­vét­le­nül kicse­rél­te egy hason­ló vas­tag­sá­gú, de csu­pán 69.000 forint­nak meg­fe­le­lő, több­sé­gé­ben 500 forin­tos bank­je­gyek­ből álló pénz­kö­teg­re, és ezt adta át a sértettnek.

A nő csak akkor vette észre, hogy becsap­ták, ami­kor meg­je­lent a bank­ban, hogy a pénzt a cége szám­lá­já­ra befizesse.

A bol­gár fér­fit több mint egy év eltel­té­vel, 2018. novem­ber 1-jén - az elle­ne kibo­csá­tott elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján - Rösz­ké­nél sike­rült elfog­ni, ami­kor Magyar­or­szág terü­le­té­ről kilé­pés­re jelent­ke­zett. A fér­fi­ről idő­köz­ben az is kide­rült, hogy Győr­ben is köve­tett el hason­ló mód­szer­rel „pénz­vál­tá­sos csa­lást”, és a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság is körözi.

A letar­tóz­ta­tott elkö­ve­tőt a Nyír­egy­há­zi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en a vád­lot­tal szem­ben, mivel a kárt a sér­tett­nek tel­jes egé­szé­ben meg­té­rí­tet­te, 22 nap elzá­rást sza­bott ki. Az íté­let jogerős.