Főoldal » Archív » Bíróság előtt a gyemekkorúról készült pornográf képeket az internetre feltöltő férfi

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a sze­ge­di fér­fit, aki 2013. ápri­li­sá­ban az egyik közös­sé­gi oldal­ra töl­tött fel a koráb­ban álta­la egy japán üze­mel­te­té­sű web­lap­ról letöl­tött gyer­mek por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket. A vád­lott a fel­vé­te­le­ket egy kép­fájl­ba men­tet­te és mint­egy 38 fős zárt cso­port szá­má­ra tette hoz­zá­fér­he­tő­vé, azon­ban a közös­sé­gi oldal köz­pon­ti szer­ve­re eze­ket ész­lel­te és a vád­lot­tat a közös­sé­gi oldal­ról kitil­tot­ta. A vád­lott mint­egy 5 db, a nemi­sé­get súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal, cél­za­to­san a nemi vágy fel­kel­té­sé­re irá­nyu­ló módon ábrá­zo­ló képet töl­tött fel, melyek közül leg­alább egy kis­ko­rú sze­mélyt ábrá­zol. A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel a gyer­mek­ko­rú­ról készült por­nog­ráf fel­vé­telt nagy nyil­vá­nos­ság szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé tette.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye