Főoldal » Archív » Bíróság előtt a gyermek pornográf képeket terjesztő szegedi férfi

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a sze­ge­di fér­fit, aki éve­ken keresz­tül gyűj­tö­ge­tett kis­ko­rú lány­gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf képe­ket, majd azo­kat inter­ne­ten keresz­tül hoz­zá­fér­he­tő­vé is tette. A férfi 2006. évtől kez­dő­dő­en 2014. már­ci­u­sá­ig több ezer olyan fel­vé­telt töl­tött le az inter­net­ről és tar­tot­ta azo­kat a szá­mí­tó­gé­pén, melyek - a nemi­sé­get súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal - kis­ko­rú leá­nyo­kat ábrá­zol­nak, cél­zot­tan a nemi vágy fel­kel­té­se érde­ké­ben. A férfi a fel­vé­te­lek egy részét egy bárki szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő hon­lap­ra is feltöltötte.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - a gyer­mek por­nog­ráf képe­ket ter­jesz­tő sze­ge­di férfi bíró­ság elé állításáról