Főoldal » Hírek » Bíróság előtt a határzárat megrongáló férfi - fotókkal - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a szír fér­fit, aki a múlt héten, Ásott­ha­lom tér­sé­gé­ben, a szerb-magyar határ­sza­ka­szon fel­ál­lí­tott kerí­tés beren­de­zé­se­it ron­gál­ta meg.

A vád sze­rint a vád­lott és isme­ret­len társa 2023. júli­us 12-én, 2 óra­kor a határ­ke­rí­té­sen lét­rá­val átmász­tak. Ezután egy erő­vá­gó­val a kame­ra­rend­szer­ről két fém­bi­lin­cset levág­tak, majd annak főve­ze­té­két is át akar­ták vágni, azon­ban egy köze­le­dő járőr miatt ezt abba­hagy­ták. Kis idő eltel­té­vel újra vissza­tér­tek, ekkor a veze­ték ron­gá­lá­sa köz­ben a szír fér­fit a rend­őr­ség elfog­ta, míg tár­sá­nak sike­rült Szer­bi­á­ba vissza­me­ne­kül­nie.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett határ­zár meg­ron­gá­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a férfi bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg és vele szem­ben 1 év 2 hónap bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, és Magyar­or­szág terü­le­té­ről 2 évre kiuta­sí­tot­ta. A bíró­ság íté­le­te jog­erős.

A fény­ké­pe­ket az ide­ig­le­nes biz­ton­sá­gi határ­zár kame­rá­ja készí­tet­te.