Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bíróság előtt a külföldi férfi, aki vesztegetéssel próbálta megúszni a rendőri intézkedést- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A nyo­mo­zó ügyész­ség minő­sí­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt a mai napon bíró­ság elé állít­ja azt román fér­fit, aki egy­mil­lió forin­tot aján­lott a rend­őrök­nek azért, hogy hagy­ja­nak fel az intézkedéssel. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a har­min­cas éve­i­ben járó román férfi 2024. május 28-án, dél­után, ittas álla­pot­ban, egy zalai étte­rem­ben garáz­da maga­tar­tást tanú­sí­tott, ezért rend­őri intéz­ke­dés­re került sor vele szemben. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a kül­föl­di férfi intéz­ke­dés köz­ben egy­mil­lió forint kész­pénzt aján­lott az eljá­ró rend­őrök­nek azért, hogy hiva­ta­li köte­les­sé­gü­ket meg­szeg­ve a meg­kez­dett intéz­ke­dést fejez­zék be, és enged­jék őt szabadon.

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te a férfi őri­ze­tét, majd köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és siker­rel indít­vá­nyoz­ta letartóztatását.

A jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tőt a nyo­mo­zó ügyész­ség – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – a mai napon bíró­ság elé állít­ja. Az ügy­ben a Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék dönt.

A férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt indult nyo­mo­zás folya­mat­ban van a Keszt­he­lyi Rendőrkapitányságon.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/letartoztattak-a-kulfoldi-ferfit-aki-egymillio-forinttal-akarta-megvesztegetni-a-rendoroket-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/ .