Főoldal » Archív » Bíróság előtt a magát mutogató férfi

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a het­ven év felet­ti szerb fér­fit aki egy Sze­ged kör­nyé­ki für­dő­ben követ­tet el bűncselekményt.

A vád­irat sze­rint vád­lott 2016. augusz­tus 28. nap­ján a dél­utá­ni órák­ban a fürdő egyik meden­cé­jé­ben tar­tóz­ko­dott, ami­kor a szin­tén ott für­dő­ző fia­tal lányok előtt sze­mé­rem­sér­tő módon a víz alatt több alka­lom­mal fél­re­húz­ta az álta­la viselt fecs­ke alsó­nad­rá­got és nemi szer­vét a lányok­nak mutogatta.

A cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elis­me­rő vád­lot­tat az ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta és őt sze­mé­rem­sér­tés bűn­tet­té­vel vádolta.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság döntött.

Sze­ged, 2016. szep­tem­ber 19.

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye