Főoldal » Hírek » Bíróság előtt a négy nappal ezelőtt elfogott embercsempész – a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség szom­ba­ton bíró­ság elé állí­tot­ta azt a szerb fér­fit, akit csü­tör­tö­kön tet­ten értek Szom­bat­he­lyen, egy ben­zin­kú­ton, amint hat szír állam­pol­gár­sá­gú sze­mélyt szál­lí­tott át Magyar­or­szá­gon, abból a cél­ból, hogy jog­el­le­ne­sen lép­jék át a magyar-osztrák állam­ha­tárt.

A vád sze­rint a Bécs­ben élő vád­lott meg­ál­la­po­dott Auszt­ri­á­ban egy isme­ret­len sze­méllyel, hogy fejen­ként 100 euró elle­né­ben átszál­lít Magyar­or­szá­gon a magyar oszt­rák hatá­rig olyan embe­re­ket, akik ille­gá­li­san lép­tek be az ország­ba.

Az elkö­ve­tést meg­elő­ző napon a vád­lott kapott a meg­bí­zó­i­tól  egy gép­jár­mű­vet az ember­csem­pé­szés cél­já­ra, továb­bá ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tot­ták egy nép­sze­rű inter­ne­tes alkal­ma­zá­son keresz­tül annak a Tompa köze­li erdő­nek a koor­di­ná­tá­it, ahol fel kel­lett ven­nie a csem­pé­szett sze­mé­lye­ket, vala­mint a cél­ál­lo­más ada­ta­it is.

A fel­vett hat sze­mély­ből négy az autó­ban fog­lalt helyet, ket­ten pedig elrej­tőz­tek a cso­mag­tar­tó­ban.

A rend­őr­ség meg­ál­lí­tot­ta a vád­lott által veze­tett gép­ko­csit Szom­bat­he­lyen, a Söp­tei úton. A vád­lott kiug­rott a gép­ko­csi­ból és mene­kül­ni pró­bált, azon­ban a rend­őrök elfog­ták őt, vala­mint az autó uta­sa­it is.  

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, akit két év hat hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, és öt évre kiuta­sí­tott az ország terü­le­té­ről.

Az íté­let jog­erős.

A képek a rend­őr­sé­gi szem­lén készül­tek.