Főoldal » Hírek » Bíróság előtt a rendőrökre bozótvágóval támadó család – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség készen­lé­tes ügyé­szei hús­vét hét­főn egy rend­őrök­re táma­dó anya és fia őri­ze­tét ren­del­ték el.

Az ügy előz­mé­nye sze­rint 2021. ápri­lis 4-én éjsza­ka egy bor­so­di csa­lá­di konf­lik­tus miatt kér­tek rend­őri segít­sé­get, amely során egy férfi meg­ütöt­te az édes­any­ját. Az ittas férfi önká­ro­sí­tás­sal, vala­mint a csa­lád­tag­jai elle­ni erő­sza­kos maga­tar­tás­sal fenye­ge­tő­zött, ezért a rend­őrök vele szem­ben testi kény­szert és bilin­cset alkal­maz­tak.

Eköz­ben a férfi anyja a rend­őrö­ket azzal fenye­get­te meg, hogy amennyi­ben nem enge­dik el a gyer­me­két, akkor meg­tá­mad­ja őket és bajuk lesz.

Ekkor az intéz­ke­dés alá vont férfi test­vé­re is kijött az ház­ból, és egy 52 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú bozót­vá­gó kés­sel hado­ná­szott, azzal több­ször a ház falá­ba ütve meg­ölés­sel, lefe­je­zés­sel fenye­get­te meg a rend­őrö­ket arra az eset­re, ha nem enge­dik el a fivé­rét, vagy bemen­nek az ingat­lan­ba.

A rend­őr elő­vet­te szol­gá­la­ti marok­lő­fegy­ve­rét és fel­szó­lí­tot­ta a bün­te­tett elő­éle­tű, ittas fér­fit, hogy hagy­jon fel az agresszív maga­tar­tás­sal és vesse alá magát a rend­őri intéz­ke­dés­nek, amely­nek a férfi végül ele­get tett.

Az 53 éves – szin­tén ittas – nő tovább­ra is kia­bál­va köve­tel­te, hogy enged­jék el gyer­me­két, miköz­ben meg­ra­gad­ta a rend­őr ruhá­za­tát és így pró­bál­ta kisza­ba­dí­ta­ni a fiát, amely maga­tar­tást csak akkor hagyott abba, ami­kor ész­lel­te a meg­erő­sí­tő rend­őri erő köze­le­dé­sét.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te mind­két elkö­ve­tő őri­ze­tét, és a mai napon bíró­ság elé állí­tot­ta őket. Az Encsi Járás­bí­ró­ság – vád sze­rint – bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­ta­kat, és a nőt egy év hat hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban három évre felfüggesztett-, míg a fiát két év hat hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és két év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, a bozót­vá­gót pedig elko­boz­ta. Az íté­let a nő vonat­ko­zá­sá­ban jog­erős, a férfi fel­leb­be­zést jelen­tett be az íté­let és az ügyész indít­vá­nyá­ra elren­delt letar­tóz­ta­tás ellen, míg az ügyész tudo­má­sul vette a bíró­ság vala­mennyi dön­té­sét.

Az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ről a szem­lén készült a fotó.