Főoldal » Archív » Bíróság előtt a taxist késsel fenyegető hódmezővásárhelyi férfi

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fér­fit, aki 2014. már­ci­us 22-én kés­sel sze­re­zett meg egy taxit. A férfi az őri­zet­be véte­le után meg­pró­bált meg­szök­ni a rend­őr­ség­ről, de - rövid üldö­zés után - újra elfog­ták. Az ügyész­ség erő­szak­kal, illet­ve az élet, vagy testi épség elle­ni köz­vet­len fenye­ge­tés­sel, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel és fogoly­szö­kés bűn­tet­té­vel vádolja.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04 16 bíró­ság előtt a taxist kés­sel fenye­ge­tő férfi