Főoldal » Archív » Bíróság előtt a török-belga embercsempész

A Makói Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban emelt vádat egy török-belga ket­tős állam­pol­gár­ral szem­ben, aki 2017 augusz­tu­sá­ban nyúj­tott segít­sé­get mig­rán­sok­nak a román-magyar határ ille­gá­lis átlépéséhez.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2017. augusz­tus 18-án, haj­nal fél három óra körül a csa­nád­pa­lo­tai határ­át­ke­lő­nél lépett be az ország terü­le­té­re Romá­nia felől. A vád­lott koráb­ban, egy romá­ni­ai par­ko­ló­ban, har­minc­hét mig­ránst vett fel a teher­jár­mű­jé­be. A magu­kat szír, iraki és comore-szigeteki állam­pol­gár­sá­gú­nak valló sze­mé­lye­ket a vád­lott a kami­on rak­te­ré­ben szál­lí­tot­ta. A határ­át­lé­pés során a pénz­ügy­őrök meg­ta­lál­ták a mig­ráns sze­mé­lye­ket, akik magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

A Makói Járá­si Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tőt állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság a mai napon fog dönteni.