Főoldal » Archív » Bíróság előtt az édesapját megölő törökszentmiklósi férfi-A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a török­szent­mik­ló­si férfi ellen, aki 2015. decem­ber 15-én az esti órák­ban, ott­ho­nuk­ban meg­foj­tot­ta édesapját.

A vád­irat sze­rint az apa aggó­dott ami­att, hogy a fia a kevés kere­se­tét rend­sze­res ita­lo­zás­ra költi. Ami­kor az idős férfi mind­ezt szóvá tette, a fiá­nak nem tet­szett és össze­vesz­tek.  A vita tett­le­ges­sé­gig fajult. A vád­lott ütle­gel­ni kezd­te apját, aki véde­kez­ni pró­bált. A dühön­gő férfi azon­ban meg­ra­gad­ta a sér­tett tor­kát és addig szo­rí­tot­ta, amíg áldo­za­ta már nem mozdult.

A fiú ekkor víz­zel locsol­va meg­pró­bál­ta élet­re kel­te­ni édes­ap­ját, majd ami­kor ez nem sike­rült, a szom­szé­dot hívta, de ő sem tudott segí­te­ni, mert az apa ful­la­dás követ­kez­té­ben éle­tét vesztette.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát kérte Szol­no­ki Törvényszéktől.

Szol­nok, 2016. októ­ber 15.

Dr. Varga Árpád

főügyész

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye