Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Bíróság előtt az embercsempész osztrák testvérpár- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség bíró­ság elé állí­tott két koszo­vói fér­fit, akik 2020 augusz­tu­sá­ban szír mig­rán­so­kat akar­tak az oszt­rák hatá­ron átcsem­pész­ni.

 Az Auszt­ri­á­ban élő test­vér­pár elha­tá­roz­ta, hogy vagyo­ni haszon­szer­zés érde­ké­ben  ille­gá­lis beván­dor­lók­nak fog­nak segít­sé­get nyúj­ta­ni til­tott határ­át­lé­pés­hez.

A fivé­rek 2020. augusz­tus 26-án két autó­val Bajá­ra men­tek, ahol talál­koz­tak a köz­ve­tí­tő­vel, aki­nek segít­sé­gé­vel meg­ál­la­pod­tak, hogy 11 szír állam­pol­gárt pén­zért Auszt­ri­á­ba fuva­roz­nak.

Az egyik vád­lott egy bérelt oszt­rák autó rak­te­ré­be fel­vet­te a mig­rán­so­kat, és elin­dult a határ felé, miköz­ben test­vé­re egy másik kocsi­ban haladt előt­tük fel­ve­ze­tő­ként.

A 62-es főút és az M7 autó­pá­lya talál­ko­zá­sá­nál a szé­kes­fe­hér­vá­ri rend­őrök köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták őket, és a bűn­cse­lek­ményt lelep­lez­ték.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­hel­tek fele­lős­ség­re voná­sát.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság két év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki az elkö­ve­tők­kel szem­ben, mely­nek vég­re­haj­tá­sát öt évre fel­füg­gesz­tet­te, és a test­vér­párt öt évre kiuta­sí­tot­ta az ország­ból. A bíró­ság elko­boz­ta továb­bá az egyik ter­helt autó­ját is, ame­lyet a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált. A dön­tés mind­két férfi vonat­ko­zá­sá­ban jog­erős.