Főoldal » Hírek » Bíróság előtt az embercsempészéssel vádolt ukrán férfi - fotóval - Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő ukrán állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki a vád sze­rint 2022 ápri­li­sá­tól máju­sig három alka­lom­mal, össze­sen 26 kül­föl­dit szál­lí­tott az osztrák-magyar állam­ha­tár­hoz, hogy ők til­tott módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel a határt átléphessék.

A vád sze­rint a férfi 2022 ápri­li­sá­ban meg­ál­la­po­dott isme­ret­len meg­bí­zó­já­val, hogy segít­sé­get nyújt a szerb-magyar hatá­ron ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re lépett kül­föl­di­ek­nek a magyar-osztrák határ meg nem enge­dett módon tör­té­nő átlé­pé­sé­hez, és ezért min­den sike­re­sen leszál­lí­tott sze­mély után fejen­ként 400 eurót kap.

A vád­lott 2022. ápri­lis 28-án, a szerb-magyar határ köze­lé­ben, a meg­bí­zó­ja által a tele­fon­já­ra meg­kül­dött koor­di­ná­ták alap­ján meg­je­lölt hely­re ment, ahol várta őt nyolc kül­föl­di állam­pol­gár, akik az állam­ha­tárt koráb­ban meg nem enge­dett módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel lép­ték át Szer­bia felől, és Magyar­or­szá­gon jog­sze­rű tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­kez­tek. A vád­lott a kül­föl­di­e­ket Vas megyé­be, Szent­pé­ter­fa köz­ség köze­lé­be szál­lí­tot­ta, és útba indí­tot­ta Auszt­ria irá­nyá­ba. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket Auszt­ri­á­ban elfogták.

A vád­lott más­nap tíz kül­föl­di ille­gá­lis határ­át­lé­pőt szál­lí­tott Szent­pé­ter­fa tér­sé­gé­be. Miu­tán a kül­föl­di­ek sike­re­sen átju­tot­tak Auszt­ri­á­ba, a vád­lott 3.200 eurót kapott.

2022. május 6-ra vir­ra­dó éjsza­ka a vád­lott Magyar­or­szág­ra ille­gá­li­san belé­pett nyolc afgán állam­pol­gárt vett fel az álta­la veze­tett kis­ha­szon­gép­jár­mű­be, hogy őket az osztrák-magyar határ­hoz szál­lít­sa, azon­ban Ják tér­sé­gé­ben a rend­őr­jár­őrök köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták, őket elfog­ták és előállították.

Az elfo­gás­ról készült fény­ké­pek a https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ukran-embercsempeszt-fogtak-el-a-rendorok#1 web­ol­da­lon érhe­tők el.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat, akit 4 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, 1 év 6 hónap köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélt, 9 évre kiuta­sí­tott az ország terü­le­té­ről és elko­boz­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált jár­mű­vet, vala­mint a kapott 3.200 eurót. Az íté­let jogerős.