Főoldal » Archív » Bíróság előtt az ittas vezetők

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a hús­vé­ti foko­zott köz­úti ellen­őr­zést köve­tő­en a ható­sá­gok össze­han­golt műkö­dé­sé­nek ered­mé­nye­ként 2015. ápri­lis 22. és 23. nap­ján össze­sen 7 elkö­ve­tőt állí­tott bíró­ság elé ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye