Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bíróság előtt felelt a szerb embercsempész - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség az őri­zet ideje alatt, gyor­sí­tott eljá­rás­ban minő­sí­tett ember­csem­pé­szés miatt bíró­ság elé állí­tott egy szerb fér­fit. Az elkö­ve­tőt 2022. júni­us 12-én reg­gel fog­ták el, aki veze­tői enge­dély nél­kül egy teher­au­tó rak­te­ré­ben 12 afgán és 8 török állam­pol­gárt szállított.

A vád sze­rint a szerb férfi 2022. júni­us 11-én, éjjel egy fur­gon uta­sa­ként azért lépett be Magyar­or­szág­ra, hogy un. har­ma­dik ország­be­li, koráb­ban Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra szö­kött sze­mé­lyek­nek segít­sé­get nyújt­son a Nyugat-Európába jutás­ban. Az ember­csem­pész a gép­jár­mű­vet az isme­ret­len sofőr­től átvet­te, és azt a meg­bí­zó­ja által a mobil­te­le­fon­já­ra átkül­dött GPS koor­di­ná­ták sze­rin­ti hely­szín­re vezette.

A veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző vád­lott más­nap reg­gel 12 afgán és 8 török állam­pol­gárt vett fel a jár­mű­be, majd Auszt­ria irá­nyá­ba indult. A dél­előt­ti órák­ban a Bács-Kiskun megyei rend­őr­jár­őrök Kis­kun­maj­sa kül­te­rü­le­tén egy mel­lék­úton ellen­őriz­ték a fur­gont és a rak­te­ré­ben meg­ta­lál­ták az okmá­nyok nél­kü­li uta­so­kat. Az ember­csem­pész a mig­rán­sok sike­res szál­lí­tá­sá­ért 3.000 Eurót kapott volna.

Az ügyész­ség a szerb fér­fit vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt az őri­zet 72 órás tar­ta­ma alatt bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki és ezért őt 2 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, továb­bá 4 év 8 hónap­ra kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Az íté­le­tet min­den­ki tudo­má­sul vette, így az jogerős.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.